DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ ZE ŚRODKÓW KFS

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Celem i ideą utworzenia KFS jest zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy, a także zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. W poszczególnych województwach uruchomiono środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania rozwojowe dla pracodawców i ich pracowników MMŚP. Dzięki temu masz możliwość realizacji szkolenia zupełnie za darmo! Dofinansowanie ze środków KFS przeznaczone jest na finansowanie kształcenia ustawicznego mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych bądź prowadzące do przekwalifikowania zawodowego (mającego na celu zdobycie uprawnień do wykonywania określonego zawodu). Maksymalna kwota dofinansowania ze środków KFS to ok. 12 000 zł na jednego pracownika.

 • wszystkie osoby (bez względu na wiek) mające status pracownika bądź pracodawcy
 • przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikro-przedsiębiorstwa), które zatrudniają min. 1 pracownika
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające co najmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę.
 •  
 • Rodzaj umowy o pracę, jak również wymiar czasu pracy nie mają znaczenia (może to być zarówno pełny, 1/2 bądź 1/8 etatu).
 • Dofinansowanie dla mikro-przedsiębiorstw (zatrudniających do 10 pracowników) stanowi 100% wartości usługi szkoleniowej.
 • Dofinansowanie dla dużych, średnich i małych przedsiębiorstw (zatrudniających powyżej 10 pracowników) wynosi 80% wartości usługi szkoleniowej.
 • Wsparcie udzielane jest na zasadzie pomocy de minimis.
 • dofinansowania udzielają Powiatowe Urzędy Pracy właściwe dla miejsca prowadzenia działalności przedsiębiorcy, który ubiega się o dofinansowanie
 • Powiatowe Urzędy Pracy udzielają wszelkich informacji, przyjmują i rozpatrują złożone wnioski, wydają decyzje dotyczące uzyskania dofinansowania w ramach KFS, a także podpisują umowy z osobami, które takie dofinansowanie otrzymają.

Co do zasady na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca będzie mógł pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO).

Decyzją władz samorządowych wsparcie nie będzie jednak dostępne dla firm z województw: mazowieckiego i pomorskiego. Więcej informacji znajduje się na stronie: uslugirozwojowe.parp.gov.pl w zakładce Dofinansowanie.

 1. Pracodawca składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalność wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
 2. Wnioski o przyznanie środków z KFS rozpatrywane są zgodnie z kolejnością ich wpływu.
 3. W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku pracodawca zostanie poinformowany o tym czy wniosek został przyjęty do realizacji.
 4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, odmowa jest uzasadniana.
  W przypadku, gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, pracodawcy zostanie wyznaczony co najmniej 7-dniowy termin na jego uzupełnienie.
  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zawierana jest umowa o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach KFS.
 5. Pracodawca, który otrzyma środki KFS na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, będzie musiał podpisać z pracownikiem umowę określającą prawa i obowiązki stron.

Wybór instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającej egzamin pozostaje do dyspozycji pracodawcy.

Każdy Urząd Pracy indywidualnie określa terminy przyjmowania wniosków w ramach KFS.

Urząd Pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku licząc od dnia złożenia kompletu dokumentów

logo_png_small

Chętnie udzielimy wszelkich informacji dotyczących ubiegania się o dofinansowanie ze środków PARP/KFS.

W tym celu prosimy o kontakt pod numerem: 

Przemek Kacprzak tel +48 602 45 89 89

 

ZAPISZ SIĘ